Nhà máy Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi


Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Hệ thống CO2 của Nhà máy Bia Sài Gòn – Hà Nội

Hệ thống CO2 của Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội