[:vi]
1.Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ tập đoàn Polyco
GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH (2005)
2. Huân chương lao động hạng nhì tập đoàn Polyco
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (2009)
3.Huân chương lao động hạng ba Đinh Văn Thuận tập đoàn Polyco
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3 (2008)
4. Huân chương lao động hạng ba Phạm Thị Cẩn tập đoàn Polyco
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3 (2011)
5. Huân chương lao động hạng ba Đinh Văn Nhã tập đoàn Polyco
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3 (2005)
6. World congres certificate tập đoàn Polyco
WORD CONGRES CERTIFICATE (2011)
7. WIPO award certificate Đinh Văn Nhã Đinh Văn Thuận Mai Kiều Liên tập đoàn Polyco
WIPO AWARD CARTIFICATE (2005)
8. Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 2007 Tập đoàn Polyco
CỜ ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA(2007)
9. Cup tập đoàn Polyco
CUP TẬP ĐOÀN POLYCO
[:en] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ tập đoàn Polyco
The Hồ Chí Minh Prize (2005) The Hồ Chí Minh Prize is an honorary award given by the government of Vietnam in recognition of cultural and/or scientific achievement. The prize was established by decree in 1981. The prize is named for Ho Chi Minh, and is considered one of the highest honors bestowed by Vietnam.
2. Huân chương lao động hạng nhì tập đoàn Polyco
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (2009)
3.Huân chương lao động hạng ba Đinh Văn Thuận tập đoàn Polyco
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3 (2008)
4. Huân chương lao động hạng ba Phạm Thị Cẩn tập đoàn Polyco
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3 (2011)
5. Huân chương lao động hạng ba Đinh Văn Nhã tập đoàn Polyco
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3 (2005)
6. World congres certificate tập đoàn Polyco
WORD CONGRES CERTIFICATE (2011)
7. WIPO award certificate Đinh Văn Nhã Đinh Văn Thuận Mai Kiều Liên tập đoàn Polyco
WIPO AWARD CARTIFICATE (2005)
8. Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 2007 Tập đoàn Polyco
CỜ ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA(2007)
9. Cup tập đoàn Polyco
CUP TẬP ĐOÀN POLYCO
[:]